AMA NAMIN -The Lord's Prayer for children in Filipino (Tagalog)

1,458,631 Views

Published At : Nov-19-2013

Publisher : iCharacter

Category : People & Blogs

AMA NAMIN (para sa mga bata) Ama Namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasaamin ang kaharian mo, Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, At patawarin mo kami sa aming mga sala, Para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, At iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. http://icharacter.org http://youtu.be/J2jcJy6bGvYAdvertisement

You Might Also Like.